ГИМЕКСПОРТ АД

Начало > Производство > Промишленост

Акционерно дружество „ГИМЕКСПОРТ“ е основано през 1993 г. със седалище гр. София. Централният офис  и склад на фирмата са в гр.София,с представителен офис в гр. Стара Загора. Организационната структура и висококвалифицираният екип специалисти позволяват дружеството да развива:- строителство на екологични и инфраструктурни обекти;
- търговска дейност с висококачествени продукти и технологии, необходими за промишлено и гражданско строителство, и за инфраструктурни обекти;
През последните 15 години дружеството специализира в изграждането на изолационни защитни системи на сгради и съоръжения, вкл. :

 • депа и други съоръжения за твърди битови,строителни,промишлени и опасни отпадъци
 • подземни конструкции
 • резервоари и басейни
 • транспортни съоръжения (мостове и виадукти)
 • хидро-технически съоръжения (канали и тръбопроводи),
за което е удостоено със Знак за качество от БАИСПрез периода 2006 ÷ 2015 г. “ГИМЕКСПОРТ” АД е доставило геосинтетични материали, както на 36 депа в България, така и на други инфраструктурни обекти.Отделно от това, Дружеството е доставило и монтирало успешно изолационните екрани на 22 бр. депа за битови, строителни и промишлени отпадъци, както и на 9 бр. лагуни в селското стопанство, по-престижните, от които са посочени в раздел„Изпълнени обекти”. През същият период Дружеството успешно се развива в изграждането на пътната инфраструктура на страната, чрез доставка и монтаж на висококачествени, сертифицирани продукти, съотвестващи на изискванията на АПИ:
 • Мрежи и геокомпозити за армиране на асфалт за ограничаване образуването и рзпространяването на пукнатини, при новостроящи се пътни съоръжения, рехабилитация и модернизация на пътища.
 • Високоякостни Геомрежи и Геотекстили  за стабилизация на пътната основа и откосите около пътя.
 • Мрежи и геокомпозити за ерозионна защита и за площен дренаж.
 • Еластомерни лагери и дилатационни фуги за пътни съоръжения за осигуряване комфорт ина шофиране без шум и вибрации.
 • uPVC спирално навити тръби за водостоци и дренажни системи с гравитачно оттичане, с диаметри от Ø150мм до Ø3600 мм.
 • Хидроизолационна система за виадукти и мостове, съотвестваща на изискванията на АПИ.
„ГИМЕКСПОРТ” АД е член на:
 • Българската Асоциация за Изолации в Строителството
 • Българската Асоциация по Водите
 • Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Булекопак"
„ГИМЕКСПОРТ” АД е сертифицирано по три международни с тандарта ISO 9001:200 8, ISO 14 001:200 4 и  BS OHSAS 18001:2007 и поддържа Интегрирана система за управление на Качеството, Околната среда и Безопасни условия на труд.Висшето ръководство на "ГИМЕКСПОРТ" АД официално декларира своята политика по управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, която е документирана, внедрена, поддържана и е сведена до знанието на всички лица, работещи под контрола на организацията с цел те да са запознати със своите персонални задължения. Настоящата декларация е достъпна за заинтересованите лица.Политиката на управление на "ГИМЕКСПОРТ" АД е насочена към осъзнато високо качество на изпълняваните строително-монтажни дейности, пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качествени материали и системи, отговарящи както на националното законодателство, така и на европейските изисквания.Ръководството на "ГИМЕКСПОРТ" АД прилага своята политика във всички направления от своята дейност, като същата се преглежда периодично, за да се осигури, че тя е непрекъснато приложима и подходяща.Една от стратегическите цели на ръководството е да повишава степента и културата на екоцелесъобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството, като отчита постиженията и добрите практики.Основните насоки, свързани със ЗБУТ и опазване на околната среда са при спазване на основните принципи:
 1. Превантивност
 2. Йерархичност на мерките за безопасност и здраве при работа
 3. Принципа на интегрираните дейности по безопасността и здравето при работа за предотвратяване на промишлените аварии и за опазване на околната среда
 4. Активно участие на работещите
 5. Принципа за водеща роля на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда
 6. Планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите
 7. Поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации
 8. Оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление

Ключови думи

 • ЕЛАСТОМЕРНИ ЛАГЕРИ
 • ГЕОСИНТЕТИЧНИ СИСТЕМИ
 • ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ
 • ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ ЗА ТУНЕЛИ
 • ПАРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
 • БЕЗНАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ
 • ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
 • ФАСАДНИ СИСТЕМИ
 • СЕЛСКО СТОПАНСТВО