129 Основно Училище "Антим І" София

Начало > Образование > Училища

129 ОУ ”Антим І” е едно от най-старите училища в София, открито в далечната 1895 год. Преминало през различни етапи от своето развитие на начално училище, прогимназиално, пълно основно училище, през изминалите вече над 120 години училище Антим І никога не е сменяло своето име.

МИСИЯ 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в партньорство с други училища в България.
 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентноспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
  129  1-  

ВИЗИЯ 
 1. 129. Основно училище „Антим I“  ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
– начален етап: 1. – 4. клас;– прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.
 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти –  екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет.
 7. Ще продължим да осъществяваме максимално добра организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. Ще работим активно по програмите на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.
 9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната медицинска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Здравословен понеделник“, „Училищен плод“, както и ще се включим в нови такива.
 10. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 11. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с творческите способности на учениците, ще изучаваме факултативно дисциплината „Млад писател“ и ще издадем поредните броеве – алманах на бъдещите писатели, озаглавен със същото име.
 ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО
– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.
– Формиращо оценяване и самооценяване.
– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
– Висок професионализъм на педагогическия екип.
– Ефективна управленска дейност
– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.
– Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
– Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.
– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.
– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.
– Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
– Обогатяване на материалната база, разширяване на сграднияфонд и допълнителнофинансиране. 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
– Разширяване на автономността на субектите в училище.
– Хуманизация на процеса на образование.
– Иновативност и творчество.
– Толерантност и позитивна етика. 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
– Чрез средства от бюджета на училището.
– Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.
– Чрез кандидатстване по проекти.
– Чрез дарения. 

Галерия

129 Основно Училище Антим І София Снимка 0
129 Основно Училище Антим І София Снимка 1
129 Основно Училище Антим І София Снимка 2
129 Основно Училище Антим І София Снимка 3

Ключови думи

 • Училище София
 • 129 Osnovno Uchilishte Antim І Sofiq
 • Uchilishte Oborishte
 • Училище Антим І
 • 129 Основно Училище Антим І София
 • Училище София
 • Основно училище София
 • Училище Оборище
 • Прием на ученици Оборище
 • 129 uchilishte Sofiq
 • 129 Основно Училище
 • Priem na uchenici Sofiq
 • 129 училище София
 • Uchilishte Sofiq
 • Uchilishte Sofiq
 • Priem na uchenici Oborishte
 • 129 Osnovno Uchilishte
 • Uchilishte Antim І
 • Прием на ученици София
 • Osnovno uchilishte Sofiq