Ефект Контрол

Начало > Услуги > Осигурителна дейност

ОКА “Ефект Контрол” е създаден през 2004 г. и е на пазара вече повече от 10 години.ОКА “Ефект Контрол” e Акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020и притежава Сертификат за акредитация №220 ОКА валиден до 31.10.2018г.ОКА “Ефект Контрол” разполага с най-модерната апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025

ОКА “Ефект Контрол” притежава технически компетентен персонал с доказани теоретични и практически познания.
ОКА “Ефект Контрол” използва съвременни методи и процедури за контрол.

ОКА “Ефект Контрол” извършва измерване на факторите на работната среда както следва: Контрол на физични фактори на работната среда  

 • Осветление
 • Шум
 • Микроклимат
Контрол на химични агенти Контрол на прах Контрол на електрически уредби  
 • Импеданс на контира "фаза - защитен проводник"
 • Заземителни инсталации
 • Мълниезащити
 • Съпротивление на изолация
 • Дефектнотокови защити (защитни прекъсвачи)
Вентилационни инсталации 
Климатични инсталации


Услуги

 
ОКА"ЕФЕКТ КОНТРОЛ" е акредитиран да извършва контрол на фактори на работната среда, електрически уредби, вентилационни инсталации, климатични инсталации, химични агенти и прах както следва:Физични фактори: 
 • Измерване на осветление
 • Измерване на микроклимат - МК ( включва контрол на: относителна влажност, температура и скорост на движение на въздуха)
Измерване на шум: 
 • Ниво на шума, dBA
 • Дневно ниво на експозиция на шум, dBA
 • Върхово ниво на звуково налягане, dBС
Прах Химични агентиЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 V 
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • .Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V  
 • Съпротивление на изолация;
 • Импеданс на контур "фаза-защитен проводник";
 • Защитни прекъсвачи (Дефектнотокови защити).
Контрол на вентилационни и климатични инсталации 
 • Измерване на вентилации по наредбата за тютюнопушене
 • Измерване на вентилационни инсталации по проект
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ  
 • скорост на движение на въздушния поток, m/s;
 • дебит, m3/h;
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ  
 • температура на въздуха, 0C;
 • относителна влажност на въздуха, %.
Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието необходими на служби трудова медицина за изготвяне оценка на риска.Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда.Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за въвеждане в експлоатация на строежите. Издаваме протоколи и сертификати за наладка на вентилация.Издаваме протоколи и сертификати за ефективност на вентилация по наредбата за тютюнопушене.

Ключови думи

 • izmervane na shum na rabotnata sreda
 • kontrol na rabotnata sreda
 • Измерване фактори на работната среда
 • контрол на химични агенти на работната среда
 • kontrol na himichni agenti na rabotnata sreda
 • Измервателна техника
 • izmervane na prah na rabotnata sreda
 • efekt kontrol
 • контрол на работната среда
 • измерване на работната среда
 • izmervane na rabotnata sreda
 • Izmervatelna tehnika
 • измерване на осветление на работната среда
 • измерване на прах на работната среда
 • Izmervane faktori na rabotnata sreda
 • измерване на шум на работната среда
 • izmervane na osvetlenie na rabotnata sreda
 • ефект контрол